-=[ dc.DTKMS.ru ]=-

Status Online | ID: 253
Address dc.dtkms.ru
Name -=[ dc.DTKMS.ru ]=-
Topic Íà ñàéòå cam.dtkms.ru ìîæíî ïîñìîòðåòü òðàíñëÿöèþ ñ îíëàéí êàìåðû
Description Ðîññèÿ (RU) / Äàëüíåâîñòî÷íûé Ôåäåðàëüíûé Îêðóã (ÄÂÔÎ), Õàáàðîâñêèé êðàé, Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå. Èíòåðíåò ïðîâàéäåð: ÎÀÎ "MTC". Ëîêàëüíàÿ ñåòü ÎÀÎ "ÌÒÑ" / ÎÀÎ "ÒÒÊ-ÄÂ" / Tags: khv (êõâ), kms (êìñ), dsv (äñâ), rtk (ðòê), mts (ìòñ), ttk (òòê)
Category Not available
Software PtokaX
Owner dc@dtkms.ru
Location RU Russian Federation
Users 364 | 518
Share 169.63 TB | 280.97 TB
User limit 5000
Share limit 0 B
Slot limit 0
Hub limit 0
Reliability 98.33%
Checked 2018-04-22 03:50 | 2017-11-01
Votes +0 | -0 | 0
Contact Website: Not available | Email: Not available

Online users

Nick Share
#Êèíî.Ìóç.Ëèò. 1.21 TB
Artyst 2.09 TB
CaypoH 5.41 TB
Felix 0 B
Foton777 907.98 GB
Pilot7 1.42 TB
Sanish2 73.68 GB
VVER 794.93 GB
Ylgy 740.89 GB
[Server][Bot] 0 B
antalex.kms 4.46 TB
baget 2.76 TB
jonny-1978 66.96 GB
name+ 488.46 GB
pastyh 617.25 GB
vikror 2.11 TB
Êàððàìáà 221.69 GB
Òåñòåðàêèñ 2.14 TB
îòëþü 4.17 GB
ïðîòîí45 199.15 GB
DC-ALL-SOFT.Downloads 48.76 GB
Hipshavpiia 13.16 GB
IQ200 4.06 TB
Katerina1990 709.46 MB
gogulete 17.43 GB
kirik778[svao] 2.25 TB
mkmdwnx 112.22 GB
odin772 39.90 GB
(DSL)(RO)(AG) 123.61 GB
(sentorilacs) 12.92 GB
,mnbwer 115.62 GB
.LOKI. 326.49 GB
123qwert456ghjk 16.17 GB
134 96.77 GB
28sqtitywy 88.15 GB
2yf6nodO0 6.51 GB
32d23 0 B
3M40 10.12 GB
479doland 101.75 GB
554876 0 B
556655556 68.25 GB
72âàëüä72 216.63 GB
ACIDMAN 39.13 GB
AGxxx 0 B
AIS 1.07 TB
ALe-r 0 B
AMmankeyZ 68.11 GB
ANDREY_85 0 B
ASdafwed11 31.50 GB
Adfgtvbv3 12.79 GB
AlienKiller 202.56 GB
Allex 39.90 GB
Allienso 0 B
Andersen-1 1.25 TB
Andry-Sl 508.56 GB
Antiradar 0 B
Aqua_man 712.08 GB
Arizuzume 132.28 GB
Assisris 25.99 GB
Awaking 585.63 GB
Ayli 1.99 TB
BASH1234567 0 B
BUGATTI 44.21 GB
B_u8oY 1.76 TB
Baltazar32167 90.46 GB
Bear-u1I 0 B
BezForÌàòà_pres. 457.27 GB
Bonzai 339.44 GB
Boteanu 0 B
Boy_Q6c 22.96 GB
Bumer111 443.08 GB
Calic 203.24 GB
Chilumeta 5.61 TB
Chita17 72.18 GB
Chucha 1.45 TB
Cool-5ki 0 B
D0hGxxRPz3b67amDW 6.51 GB
DCman-HQR4 113.02 GB
DCman_CWgJ9 92.78 GB
DPZ 124.86 GB
Ded_Palich 49.94 GB
DenPC 9.44 TB
Dfeg223 25.06 GB
Dim_Sergey7331 589.78 GB
Director0001 20.15 GB
Disel 30.50 GB
Dusty 1.44 TB
EAN02071958 1.07 TB
Elena55555 98.65 GB
FSB-OTDEL14 11.95 GB
Farinyak17 165.83 GB
Fireman1 455.11 GB
GODFATHER 100.84 GB
Girl-UGUyo15 22.52 GB
GregShades 81.14 GB
Gurtokus 0 B
HEART_SHAPED_BOX 65.47 GB
Head-eWos7Y 26.92 GB
Head_GyQQ 0 B
Head_hwv 171.87 GB
Hexogen 624.04 GB
Hulk-BbzsNZ 0 B
Indy_kv1 97.57 GB
Jan-Chr 5.10 TB
JekHyd 35.29 GB
Jeka1402 22.23 GB
Jktg 149.29 GB
Jony5 34.45 GB
Jullurmo31 36.56 GB
Keith 2.97 GB
Kennet 3.13 GB
KeyWalker 134.45 GB
Kiss0)0))0 808.42 MB
Klod 50.34 GB
L@wer 560.45 GB
Len04ka 3.25 TB
LeonLeoj 2.80 TB
Lizka 0 B
Loffe 12.24 GB
LoinSV 235.40 GB
Luk 10.03 GB
MVG 11.34 GB
MadCristo1978 652.01 GB
ManK 28.37 GB
Man_YKeMyH 2.56 GB
Mashu2ka 20.17 GB
Mastodont2 0 B
Matthew)_) 0 B
Maximiy651 175.42 GB
Men_Ndb 0 B
Men_yBay1213 0 B
Merry_devil 1.05 TB
Mogorash1 113.78 GB
Monkey-gPo 43.03 GB
Monkey_sJjZ 695.35 GB
Moon_12345 29.66 GB
Moqiue 40.34 GB
NataliHennes 34.97 GB
NewSkull 280.68 GB
Nicks77 4.44 TB
NicolaNFC7 2.47 TB
Oleg555 550.98 GB
Onotole-m6In 468.21 GB
PYBY 1.18 TB
Parlament 128.69 GB
PhilMartin 36.98 GB
Picni0111 0 B
Porteê 273.86 GB
Prizrak09 327.29 GB
Processor_VV 2.21 TB
Psalomshik 8.11 TB
Quartz 0 B
ROMICH 90.26 GB
Rabbit-zVQau 0 B
Rejin_438723 21.02 GB
Renegade 884.37 GB
RoMeO111 98.13 GB
RonMcCulloch 81.15 GB
S11IIM1111 14.84 GB
Sasha2006 77.94 GB
Seivola 19.96 GB
Shareaza4263 11.51 MB
Smile-svEd5 25 GB
SmileSm 67.70 GB
Sohklg44 495.56 GB
Sorok24 50.27 GB
Stalcomaf 638.31 GB
Stalker-gom19 136.47 GB
SvetlanaÑîêîëîâà 14.81 GB
Svist 1.51 TB
Swonsone 2.57 TB
TeKOTN3M6 45.29 GB
Tice 3.27 TB
Tolik_T 37.60 GB
Toluol 4.50 TB
Tortuga_811 138.36 GB
Toxic 0 B
Troll_JGUAX 41.01 GB
True-VSke4 0 B
Tuarel 680.06 GB
Urok 118.20 GB
User090886 279.98 GB
User201644 21.08 GB
UserDDD_27215 379.35 GB
UserDDD_40284 247.30 GB
V@mp!reX 0 B
WateT_NN2 42.65 GB
Water-iUEUKt 0 B
WhiteNoisE2 1008.24 GB
WhiteNoisE_R243 1.02 TB
X-V-I 23.09 GB
YeskelAXX 68.71 GB
YuriL 1.64 TB
[EpurasuCoco] 15.31 GB
[HUN]MrPorn 93.18 GB
[HUN]zjgeds5 23.75 GB
[RO][B[UPS]CristiannoCriss 52.99 GB
[RO][B][RDS]florin 33.91 GB
[RO][RDS]alexandrupreda89 21.10 GB
[UA.Kiyv.Undernet]hztn 2.48 TB
[eu]dwfdfefrfqw 53.95 GB
[fly]24747_R382 136.28 GB
[fly]DCman_SJSvP2 124.83 GB
[fly]Hawk_mQFufA 258.92 GB
[fly]Man_hbryv 69.48 GB
[fly]Sun_dcScC 71.77 GB
[fly]Troll_sRx 8.73 GB
[fly]User_joIxU 25.15 GB
[fly]User_ngV7w4 240.48 GB
[i]yyaii 43.51 GB
[kuzm]gess7 416.61 GB
__Basic__ 70.46 GB
alex2000bin 0 B
alisa130277 218.55 GB
and841 0 B
andre12007 107.44 GB
andrew2009 0 B
anon{rnd} 3.49 TB
as4vvg4ddei98h9066 2.31 GB
asdfgxfcvcvccvbcv 0 B
ashjashu37e3db4hgdh 0 B
atrunin 242.77 GB
auser 0 B
autobot_testdownload 16.96 GB
broot 9.29 GB
captain_voronin 22.75 GB
carman332211 36.74 GB
casio 9.35 GB
cbasven 734.09 GB
costy 0 B
darcy 34.77 GB
dazza123 60.44 GB
dexx 0 B
dgl 65.02 GB
doloaderovmp3 1.13 TB
draculea 0 B
erwerwrt5672212 13.47 GB
ewwd 286.82 GB
ffuyhj 17.63 GB
fghhjt67tyh8 0 B
fhklkyf 56.77 GB
frantasiskaprace01 13.21 GB
freelancer6666 15.08 GB
gadalkkka123 0 B
gdgdff 0 B
gffkujpoiyiugbu 1.09 TB
gigiluigi[AC][DC 13.63 GB
glok27 218.54 GB
greylinkDC 62.93 GB
hankord 15.40 GB
her56seeas53yd 0 B
hitmen77 158.22 GB
i(i)gabek 123.02 GB
ikiku 553.07 GB
inzara 41.70 GB
jaguar-kent-j=1 39.35 GB
jfurmvhffv 98.57 GB
jk83 959.04 GB
johnny-gonzo 212.08 GB
julia-lee 192.57 GB
kentel 266.30 GB
kfc 140.12 GB
kgpa 46.93 GB
kikaky 316.48 GB
kktggdhfjro373 6.40 GB
koba 1.30 TB
korcs 5.80 GB
kredos 537.83 GB
l89263895795o64 722.20 GB
lilijilinl 3.75 GB
llvoll 201.88 GB
locksmith_dreams 80.63 GB
lokinixilion 844.96 GB
lory 66.94 GB
marss 13.07 GB
maxxamecnatabach 396.91 GB
medved_man 78.79 GB
mogiliovas 309.28 GB
monya1sanya 35.28 GB
naapo 0 B
nameless 0 B
nenelll 1.43 GB
newlink 267.84 GB
newsol63 238.34 GB
nic 26.01 GB
nikname 58.98 GB
nina(sea)www 29.73 GB
ninudej 76.75 GB
nnm 0 B
nomad 114.22 GB
oiiyhjk 160 GB
oleg_v[1733] 1.22 TB
olgina 257.48 GB
pR7PMrmLF 23.83 GB
papapapapa3579 130.85 GB
paperino 11.24 GB
partizan666 90.01 GB
pavsys 11.52 GB
pcats 50.84 GB
peers4232 195.31 GB
persik 5.38 TB
plplplp 559.53 GB
qweqweqwe 66.19 GB
ram021 41.34 GB
recefil 93.61 GB
rick12345 512.87 GB
saoewlzsasqevv 81.79 GB
sara1 79.29 GB
ser-evgeny 299.41 GB
seyf 593.10 GB
seyf_R178 593.10 GB
skiv7 128.88 GB
somebodyelse 8.10 GB
starschina1970 167.17 GB
stem 650.23 GB
stranger161344 27.94 GB
summerlight 77.38 GB
supercomp 200.96 GB
svod 466.43 GB
thirstwire 98.99 GB
tomasmas 40.49 GB
trakadata 0 B
trance[]maniac 190.62 GB
tudor 72.33 GB
turion071 116.29 GB
uasya1 2.40 GB
user5554321 0 B
vaal1972_!!!! 23.96 GB
vendmarkus 0 B
veresk 3.61 TB
vic++ 1.11 TB
waal085 28.09 GB
wranfer_1 115.69 GB
xfbhgdmkl249 23.75 GB
yout0nylo 0 B
Äìèòðèé_Ñåí_êìñ 21.64 GB
ÅâãåøàÈíêè 0 B
Çþëåéêà 102.76 GB
Êàðòîøêà 21.31 GB
ÌèêàÄèêàÿ 33.43 GB
Ìèõàèë 44.27 GB
Íàô-íàô-íàôàíÿ 32.42 GB
Íÿìî 28.50 GB
Ñåðãåé5858 204.74 GB
Ñëàâà 0 B
Ñòðàííèê1 7.59 TB
Òèíòî 194.17 GB
Óêñóñ 109.55 GB
Þð..ok! 14.54 GB
Þðà56 337.17 GB
ßíà 0 B
àêåï 454.87 GB
áàðñóê 97.90 GB
âíóê 68.91 GB
æææææ 1.32 GB
êîòÿ 7.43 GB
ëåðèê 0 B
ìàðøðóò÷èê1962 154.51 GB
ïðîñò 162.95 GB
òàðàí-007 548.85 GB
õõììõõõ 209.35 GB
÷ïàðîëääùëä 6.64 GB
ûóïðâðâàï 0 B
ýæä7878 129.08 GB

Comments

There are no comments for this hub, you can write one here.