Hub statistics

There are currently 388 online of totally 2097 hubs in our hublist database, those online hubs together have 79759 users who share 76.17 PB of files, excluding bots. May the DC spirit be with you.

Hubs with most users

L Name Address Share Users
PL Angels vs Demons dc.milenahub.ru 1.99 PB 2761
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 1.82 PB 2651
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 2 PB 2262
DE DC•Filimania•COM dc.filimania.com 1.64 PB 2218
PL Õàá-Çíàêîìñòâ-È-Äðóçåé lig-cs.ru 1.34 PB 2096
PL #EliteDC.Hub angel.elitedc.ru:1411 1.96 PB 2058
PL #EliteDC.Hub dc.dcmagnet.ru 1.96 PB 2058
PL #EliteDC.Hub dc.regiondc.pp.ua 1.95 PB 2057
PL #EliteDC.Hub hub.kharkov.ua 1.95 PB 2048
PL #EliteDC.Hub dc.avangard-hub.ru 1.91 PB 2044
PL #EliteDC.Hub power-hub.ru:1209 1.79 PB 1993
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 1.63 PB 1987
PL #EliteDC.Hub dc.elitedc.ru 1.89 PB 1977
PL #EliteDC.Hub dc.megalive.su 1.89 PB 1971
RU Пикник piknik-dc.ru 1.40 PB 1951

Hubs with biggest share

L Name Address Users Share
NL Rutrack DC.Hub dc.rutrack.net 2262 2 PB
PL Angels vs Demons dc.milenahub.ru 2761 1.99 PB
PL #EliteDC.Hub angel.elitedc.ru:1411 2058 1.96 PB
PL #EliteDC.Hub dc.dcmagnet.ru 2058 1.96 PB
PL #EliteDC.Hub hub.kharkov.ua 2048 1.95 PB
PL #EliteDC.Hub dc.regiondc.pp.ua 2057 1.95 PB
PL #EliteDC.Hub dc.avangard-hub.ru 2044 1.91 PB
PL #EliteDC.Hub dc.megalive.su 1971 1.89 PB
PL #EliteDC.Hub dc.elitedc.ru 1977 1.89 PB
RU FlylinkDC++ hub dc.fly-server.ru 2651 1.82 PB
PL #EliteDC.Hub power-hub.ru:1209 1993 1.79 PB
RU HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1394 1.74 PB
RU FAVORITE Group favorite-hub.net 1385 1.64 PB
DE DC•Filimania•COM dc.filimania.com 2218 1.64 PB
RU Adrenalin Hub aab-new-adrenalin.ru 1987 1.63 PB

Hubs with most votes

L Name Address Share Users Votes
LT Labas dc666.sytes.net:6666 6.40 TB 13 483
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 1.07 PB 910 247
RU Tunnel Hub tunnelklub.spb.ru 120.07 TB 69 140
FR Sutemos dc.sutemos.lt:9999 49.77 TB 60 140
NL AU.Bitscomputer.Net au.bitscomputer.net:3800 488.44 TB 48 140
BR Brazil Extreme Golden Years 80's... reggae.servemp3.com:1209 388.20 TB 93 103
FR ø,¸¸,ø¤º`°º¤ø,¸ L'antre des drag... dragonfires.ddns.net:800 172.79 TB 51 28
SI Slo•M€']['ÂL•ROÇK••Ç§†L€• 86.61.68.45:11112 170.22 TB 57 9
NL [KVN]•Dutch Royale • DC++ kvn.zapto.org:413 132.12 TB 49 4
FR Franco Hub Public fhppublic.ddns.net:1209 64.62 TB 60 3
DE Club-Fantasy -|- I n t e r n a t... dc.club-fantasy-hub.ro 883.10 TB 897 2
DE ©-O [DjDeLiA's HUB-X ] O-© djdelia.club-fantasy-hub.ro 222.40 TB 428 2
DE Cool Hub Sharing dc.focsanivn.ro 27.91 TB 168 2
IT MUSIC PARADISE HD - Classica & Jazz musicparadise.ddns.net:8000 26.56 TB 13 2
RU HMn DC Hub hmn.pp.ru:420 1.74 PB 1394 1

Hubs with most comments

L Name Address Share Users Comments
NL [KVN]•Da Beertje Reggae Tavern• reggaetavern.no-ip.org:3000 133.01 TB 53 20
FR ø,¸¸,ø¤º`°º¤ø,¸ L'antre des drag... dragonfires.ddns.net:800 172.79 TB 51 10
NL [KVN]•Dutch Royale • DC++ kvn.zapto.org:413 132.12 TB 49 4
BR Brazil Extreme Golden Years 80's... reggae.servemp3.com:1209 388.20 TB 93 2
DE ©-O [DjDeLiA's HUB-X ] O-© djdelia.club-fantasy-hub.ro 222.40 TB 428 2
IT MUSIC PARADISE HD - Classica & Jazz musicparadise.ddns.net:8000 26.56 TB 13 2
RU GlobalConnect DC++ global.p2pmania.com 1.07 PB 910 1
FI THE BANK thebank.ignorelist.com:36000 6.09 TB 11 1
FR Franco Hub Public fhppublic.ddns.net:1209 64.62 TB 60 1
RU DCHUB.RU * All-Russian DC hub * ... russia-dc.ru 213.73 TB 151 1
PL Angels vs Demons dc.milenahub.ru 1.99 PB 2761 1
FR ÐØTTØRÊSSA & JØLL¥JØKÊR Hµß morrisonhotel.ddns.net:6669 402.45 TB 542 1
RO HUB.STOLO.EU hub.stolo.eu 982.50 TB 254 1
BR Brazil Extreme Golden Years 80's... greatsharebrazil.ddns.net 388.21 TB 93 1
PL Lithuania DC++ dchub.lt 474.12 TB 872 1

Last added hubs

L Name Address Share Users Date
FR FRANCE & PARTAGE 2 62.39.241.55 19.16 TB 30 2021-04-10
US PWiAM HUB pwiam.hopto.org:4111 31.26 TB 128 2021-04-10
GR The Internet World DC++ Hub 79.131.232.209 10.73 TB 25 2021-04-02
IT Megashare²º21 megashare.ddns.net:2021 42.33 TB 7 2021-04-02
BY Åäèíàÿ ñåòü 93.125.121.70:1209 9.56 TB 13 2021-04-01
US SCANNERS 173.188.28.247:34000 2.13 TB 9 2021-03-31
RU MichDC.Hub mich-love.su:9000 3.67 TB 6 2021-03-30
US Dating for world! 45.87.1.235:1208 873.29 GB 8 2021-03-29
RU Õàá-Êåìåðîâñêîãî ìåõàíè÷åñêîãî ç... wfs.sytes.net:7777 9.44 TB 16 2021-03-22
CN »¶ÀÖ¹²Ïí fenxiang.now-dns.org:414 6.11 TB 5 2021-03-21
CN fenxiang fenxiang.now-dns.org 6.09 TB 6 2021-03-21
RU Rostelecom_TULA 212.12.29.92:1209 28.64 TB 28 2021-03-20
SE [-SmurfNetwork-][-Smurfland-]-[H... snw-highshare.hopto.org:999 5 TB 24 2021-03-20
NL Share Central Home sharecentral.ddns.net 7.98 TB 19 2021-03-05
NL Oud-Hollandse directconnect.zapto.org:3000 5.67 TB 12 2021-02-02

Most hubs by location

Location Share Users Count
RU Russian Federation 23.25 PB 22734 93
NL Netherlands 5.43 PB 4157 53
DE Germany 7.20 PB 8898 36
RO Romania 2.59 PB 2323 25
PL Poland 20.55 PB 24422 22
FR France 4.17 PB 4785 22
US United States 1.93 PB 3662 16
SE Sweden 1.01 PB 1145 14
AT Austria 39.90 TB 127 11
CA Canada 1.44 PB 2472 10
LT Lithuania 615.61 TB 915 10
UA Ukraine 747.89 TB 615 9
BR Brazil 2.73 PB 698 8
IT Italy 348.92 TB 215 8
GB United Kingdom 373.18 TB 326 7

Most hubs by software

Software Share Users Count
PtokaX 47.72 PB 47039 162
Verlihub 22.42 PB 28943 154
FlexHub 3.86 PB 2215 38
YnHub 1.53 PB 1043 26
HeXHub 34.61 TB 86 3
Aquila 305.69 TB 202 1
UFOHub 0 B 0 1